Aktualności

/

Centra przetwarzania danych przyszłości – nowe uwarunkowania formalno-prawne 1/3

Zrównoważony rozwój, ekosystemy informatyczne, green IT to tylko niektóre z określeń, jakie pojawiły się w ostatnich latach, w obszarze centrów przetwarzania danych (ang. data center). Określenia te mają wpływ na sposób ich projektowania, budowę i eksploatację. Troska o naturalne środowisko naszej planety, ograniczanie negatywnego wpływu na nie infrastruktury technicznej projektowanych i eksploatowanych centrów, z roku na rok przybiera na znaczeniu.  Od pożądanych i oczekiwanych działań przechodzimy obecnie do etapu, w którym te działania zostają sformalizowane.  

Pierwszym wymaganiem formalnym, jakie się pojawiło w tym obszarze i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, jest raportowanie ESG (ang. Environmental, Social responsibility corporate Governance). W ramach tego wymagania firmy raportują cały zestaw kryteriów oceniających działalność firmy pod kątem jej wpływu na środowisko, relacje z pracownikami, dostawcami, klientami oraz jakość zarządzania.

Drugim wymaganiem formalnym jest akt prawny, który bezpośrednio dotyczy projektowanych i użytkowanych centrów przetwarzania danych jest  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/1791 z dnia 13 września 2023r. w sprawie efektywności energetycznej. Artykuł 12 tego rozporządzenia odnosi się bezpośrednio do centrów przetwarzania danych. Do 15 maja 2024r., a następnie co roku, państwa UE wymagają, aby właściciele i operatorzy każdego centrum (o zapotrzebowaniu zainstalowanej infrastruktury informatycznej na energię elektryczną wynoszącym co najmniej 500 kW), raportowali i podawali do wiadomości publicznej informacje określone w załączniku VII Dyrektywy, w tym:  nazwę, lokalizację i powierzchnię pomieszczeń centrum przetwarzania danych, zainstalowaną moc, roczny przepływ danych, ilość przechowywanych i przetwarzanych danych. Monitorowane będą również wyniki osiągane przez centra zgodnie z kluczowymi wskaźnikami dotyczącymi: zużycia energii, wykorzystania mocy, wartości zadanych temperatur, wykorzystania ciepła odpadowego, zużycia wody czy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Wymienione powyżej wymagania formalno-prawne będą miały duży wpływ na sposób projektowania centrów przetwarzania danych i późniejszą ich eksploatację. Uwzględnienie tych wymagań w procesie projektowania oraz zastosowanie w nim nowych rozwiązań technologicznych, (opiszemy je w następnym odcinku) wychodzących naprzeciw wymaganiom nowych technologii informatycznych, będą podstawą sukcesów komercyjnych tych projektów.

CDN…