arrowarrow2arrow3arrow4faxfblinemailphonequoteshare

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Do kogo skierowana jest ta informacja?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) TECHKO Sp.z o.o. informuje, że poniższe zapisy dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób reprezentujących kontrahentów i świadczeniobiorców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pełnomocników (w tym osób do kontaktu/realizacji umowy/zamówienia), których dane zostały udostępnione TECHKO Sp. z o.o. w związku z zawarciem umowy.


Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TECHKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 18/21, 00-532 Warszawa („TECHKO”).


Skąd mamy Państwa dane?

 • bezpośrednio od Państwa, jako osób reprezentujących podmiot zawierający lub chcący zawrzeć umowę;
 • od podmiotu, który zawarł umowę  z TECHKO;
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z TECHKO, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy lub jej wykonania i wystawienia faktury;
 3. dane wymagane do przeprowadzenia rekrutacji lub podpisania umowy;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty;
 5. dane wymagane do wzięcia udziału w przetargu;
 6. inne dostępne dane związane z niezbędnymi czynnościami związanymi z wykonaniem obowiązków prawnych lub realizacją zamówienia/umowy zawartej pomiędzy Państwem a TECHKO.
   

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród poniżej wymienionych celów:

 • realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • zawarcie i wykonanie umowy, którą zawarli Państwo z TECHKO;
 • wykonania umowy zawartej z TECHKO na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
 • wypełnienienie obowiązku prawnego ciążącego na TECHKO, np. wystawienia faktury lub rachunku.
   

Czy mają Państwo obowiązek podać swoje dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu udziału w przetargu, wykonania umowy z Techko Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy i udziału w przetargu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w przetargu oraz zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z „Ustawy o podatku od towarów i usług”. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.


Jak cofnąć zgodę lub sprostować udostępnione dane osobowe?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Techko Sp. z o.o. lub sprostować udostępnione dane w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres info@techko.eu lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres naszego biura (ul. Robotnicza 5, 02-261 Warszawa). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez TECHKO jest legalne.


Jak skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

Z Administratorem można kontaktować się  mailowo pod adresem info@techko.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Robotnicza 5, 02-261 Warszawa


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, 
w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z TECHKO;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na TECHKO (np. wystawienie faktury);
 • wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, tj. firmom z nami współpracującym i wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. 

W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


Jakie mają Państwo uprawnienia odnośnie przekazanych nam danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania od TECHKO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania/poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego podmiotu. 


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z TECHKO lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić TECHKO  i jakie mogą być podnoszone wobec 
TECHKO.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z TECHKO na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez TECHKO?

Skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.