Aktualności

Projekt Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu

19.12.2013

W wyniku postępowania przetargowego firma TECHKO została wybrana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu jako wykonawca zadania:

„Projekt Wstępny ze studium wykonalności dla zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu”.
Projektowane Centrum Techniczne Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu zostanie zaliczone do obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu Art. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590, z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że w ramach projektu zrealizowane zostaną obiekty budowlane, urządzenia, instalacje i usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Projekt był realizowany pod merytorycznym nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Zakres zamówienia obejmował przygotowanie poniższych prac oraz dokumentacji:
 • identyfikacja ograniczeń prawnych, finansowych, wymagań techniczno-organizacyjnych,
 • założenia i warunki ogólne przedsięwzięcia,
 • studium programowo przestrzenne,
 • przygotowanie i złożenie wniosku do gminy o decyzji celu publicznego,
 • wystąpienie do gestorów mediów o warunki przyłączenia,
 • wystąpienie do gestorów mediów o warunki przełożenia instalacji,
 • koncepcja przełożenia mediów kolidujących z planowaną inwestycją,
 • pozyskanie mapy do celów projektowych,
 • koncepcja rozbiórek istniejących na działce obiektów,
 • przygotowanie wystąpienia do uzyskania decyzji środowiskowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • badania geodezyjne gruntu,
 • badania geologiczne gruntu,
 • przygotowanie budżetu inwestycji,
 • przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji obiektu zawierającej:
  • opis ogólny zamierzenia, bryłę architektoniczną, w tym przygotowanie poglądowej wizualizacji multimedialnej,
  • szczegółowe założenia rozwiązania zawierające opis założonej funkcjonalności – dokument niejawny o klauzuli Poufne,
  • opis sposobu realizacji niezawodności funkcjonowania – dokument niejawny o klauzuli Poufne,
  • specyfikację urządzeń w zakresie zasilania i klimatyzacji wraz z analizą kosztów eksploatacji w okresie 10 lat – analiza TCO,
  • wielobranżową koncepcję zawierającą część opisową i graficzną,
 • przygotowanie wytycznych technologicznych do kolejnego etapu projektowego.
Przygotowanie w/w elementów zamówienia umożliwi w najbliższym czasie podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia.
Według założeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane w toku realizacji projektu, jest możliwe zbudowanie na wskazanym przez Zamawiającego terenie Centrum Technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
Projekt podlegał ocenie i finalnemu odbiorowi przez Komisję złożoną z ekspertów: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Radomia, ekspertów z dziedziny architektury i budownictwa.
Zespół ten bardzo wysoko ocenił pracę firmy Techko pod każdym względem (poziom profesjonalizmu, organizacja pracy interdyscyplinarnego zespołu, tempo pracy, jakość przygotowanych projektów i opracowań). Opinia ta znalazła wyraz w pełnej akceptacji projektu oraz w referencjach wystawionych przez Zamawiającego (Komenda Miejska PSP w Radomiu) oraz merytorycznie nadzorującego projekt (MAiC).